CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

PC-GEOdet
Aplikace PC-GEOdet a GEOsurf již nejsou nabízeny, doporučujeme AutoCAD Civil 3D

Účel systému


Systém PC-GEOdet je geodetický grafický systém (nadstavba AutoCADu) pro vyhotovení mapových podkladů polohopisu k projektování staveb. Vstupem do něj je seznam souřadnic a výšek bodů, výstupem je hotový mapový podklad v libovolném měřítku a přehled bodů. Vstupní seznam bodů může být získán buď přímo z elektronického tachymetru, programovým zpracováním elektronického zápisníku nebo ručního zápisu klasicky měřených dat, anebo z kartometrické digitalizace použitých mapových podkladů.

V rámci systému lze interaktivně upravovat grafická data, kreslit geodetické značky, spojnice bodů různými typy čar, popis mapy. K dalším funkcím patří klotoida, šrafování svahů, geodetické a geometrické konstrukce, atd.

Systém PC-GEOdet umožňuje přímou návaznost na digitální model terénu GEOsurf, který automaticky generuje vrstevnice, vypočítává kubatury a interaktivně generuje 3D profily terénu (včetně 2D – projekce).

Import bodů

Systém PC-GEOdet se skládá ze dvou částí.

Část vstupní řeší vytvoření textového souboru souřadnic zaměřených bodů ve tvaru:

číslo_bodu Y X Z

nebo

číslo_bodu Y X Z kod_typu_značky

Tato vstupní část v určitých případech může odpadnout – elektronický dálkoměr např. sám vyprodukuje přímo potřebný soubor. Jinde může stačit jednoduchá konverze dat z tachymetru, nebo lze soubor vytvořit ručně. Ve většině případů je používán program ZÁPISNÍK, který zpracovává ručně zapsané polární údaje měření (i z různých přístrojů) a vytváří soubor

# Y X Z.

Druhá část se týká vlastní tvorby výkresu, jeho oprav a konečného vykreslení. Je řešena jako nadstavba programu AutoCAD (Release 12/13/14/2000x/MAP). Uživateli je k dispozici rozsáhlá struktura menu (SCREEN, POP, ICON), v nichž volí všechny potřebné funkce. Nemusí tedy znát příkazy AutoCADu (jen způsob ovládání).

Typický postup práce


V menu PC-GEOdet navolíte funkci IMPORT (roleta Soubor) a načtete tak soubor souřadnic bodů. Na obrazovce se všechny vykreslí značkou bodu (podrobného nebo bodového pole) nebo přímo (při vstupu zadaným) symbolem. Pomocí menu pak opravujete jednotlivé body na jejich mapovou značku (vpusť, hydrant, tel.sloup, atd.). Pomocí menu Spojnice nakreslíte interaktivně (nebo dávkově) spojnice určitých bodů zvoleným typem čáry (hranice, ploty, inženýrské sítě). Z menu Zadej doplníte značky kultur (zahrada, pastvina, ...) a popisy ve výkresu. Můžete i následně změnit měřítko výkresu. Zvolíte vygenerování kladu mapových listů nebo polohu a natočení rámečku kolem výkresu (výřezu), rámeček se sám upraví na násobek formátu A4. Vyplníte údaje v rohovém razítku. Vykreslí se čtvercová hektarová síť. Zvolíte funkci VYKRESLI a určíte velikost papíru. Výkres se sám rozdělí na potřebný počet formátů a PC-GEOdet nakreslí potřebný počet listů výkresu.

Import seznamu bodů


Importovat vstupní seznam bodů lze i do rozpracovaného výkresu (např. body z jiné akce).

IMPORT YXZc je řízen dialogovým boxem, kde můžete změnit i nastavení kontrol souřadného systému (JTSK, X-Y, záporné X/Y). Příkaz dokáže zpracovat informaci o typu značky, která má být v daném bodě umístěna. Typy značek musí být předem definovány v transformační tabulce GTABLE.COD. Vstupní soubor má formát:

váš_kód "jméno_značky" "jméno_vrstvy"

např.

GDOP524 "GDOP524" "DOPRAVAZNACKY"

Body s neznámým kódem budou načteny jako podrobný bod. Jméno vrstvy podléhá případné modifikaci metodou Skupin. V režimu GEUSS je jméno skupiny automaticky odvozeno od čísla bodu Geussu - tvar SSSSSSČČČČ (Skupina/Číslo). Číslo bude číslem bodu a Skupina se použije jako přípona jména vrstvy. Úvodní nuly jsou v tomto případě ignorovány.

PC-GEOdet je nadstavbou AutoCADu Rel.14, 2000/i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009 nebo AutoCADu Map či Civil 3D.

Aktuální verze programu je V4.2


GEOSurf - digitální model terénu


GEOsurf dodáváme rovněž ve verzi pro starší AutoCAD LT - GEOsurf LT.

Program GEOsurf je výkonný systém pro výpočet digitálního modelu terénu (DMT), generování vrstevnic a jejich další zpracování v AutoCADu. Skládá se z vlastního výpočtového programu (TRI.EXE) a LISPovského interface pro AutoCAD. Přenesením maxima funkcí do AutoCADu a použitím jeho interaktivních grafických funkcí je dosaženo velmi jednoduchého ovládání celého systému.

GEOsurf vytváří z obecného souboru řídících bodů (popř. i povinných spojnic) model terénu ve formě nepravidelné trojúhelníkové sítě. Z tohoto modelu pak automaticky generuje vrstevnice v libovolných výškách. Produktem programu jsou DXF soubory, který je možné dále zpracovat nejen AutoCADem, ale libovolným jiným DXF-kompatibilním programem (např. 3D Studio). Prostředky AutoCADu pak lze zjistit kubatury, popisovat a šrafovat vrstevnice, generovat profily terénu, provádět analýzu modelu co do sklonu, výšky či jiného parametru. Lze generovat vodoteče. Vypočtené profily lze exportovat do programů Al-Sítě a AquaCalc. Trojúhelníkovou síť modelu terénu (3DFACE) lze použít pro trojrozměrnou prezentaci terénu se skrytím neviditelných hran nebo vystínováním.

Aplikace systému GEOsurf není omezena jen na modelování terénu. Lze jej uplatnit i např. v modelování povrchů přesných součástek (vrtule) nebo modelování teplotních či světelných polí a výpočtu izolinií těchto polí.

Výpočetní část programu je na AutoCADu nezávislá a LISPovský interface pracuje v ČS nebo EN verzi AutoCADu Rel.14 nebo 2000-2002, 2004-2006 (nebo Map). Formáty souborů, členění hladin, menu, atd. jsou kompatibilní s geodetickou nadstavbou AutoCADu - PC-GEOdet.

Běžný postup


V normálním případě je v AutoCADu posloupnost příkazů GEOSurfu následující (vycházíme z existujícího 3D-výkresu bodů, kde Body, nebo chcete-li Značky, jsou reprezentovány bloky, shape nebo body):

  Model terénu
 • Export bodů (xBody)
 • Nastavení parametrů (TRInast)
 • Spuštění výpočtu (GSTRI)
 • Vyhlazení vrstevnic (Vyhlad)
 • Popis vrstevnic (PopVrst)
 • Nakreslení 2D tvaru profilu (např. _PLine)
 • Vygenerování 3D profilu (Profil)
 • Rozvinutí 3D profilu (Rozvin)
 • Vytvoření grafu (GrafP)
 • Okótování grafu (VysKoty)
 • Analýza (barevné rozčlenění) terénu
 • Vygenerování proudnic (vodoteče) terénu


Profil terénu

Ceny GEO-aplikací viz KOUPIT


Support, update


Nahraj doplnění příkazu IDXVRST pro GEOsurf 2.0

Opravený GEOSPOJ.EXE pro Rel.14

Přehled a změny v aktuální verzi PC-GEOdet (.HLP)Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí