CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

MechSoft PROFI

Upozornění - Autodesk převzal aktiva MechSoftu

Technologie MechSoft jsou nyní integrovány do 3D produktů Autodesk Inventor Series a Autodesk Inventor Professional. První fáze integrovaného řešení je uživatelům produktů Inventor Series 9 a Inventor Professional 9 k dispozici v rámci abonentního programu Subscription od podzimu 2004 formou modulu Design Accelerator.

Plné začlenění funkcí MechSoft je k dispozici v Inventoru 10.

Původní produkty MechSoft již nejsou samostatně k dispozici.

Autodesk nebude pokračovat ve vývoji technologií MechSoft pro jiné aplikace než pro Autodesk Inventor Series a Professional. Nebude tedy vyvíjet ani aplikace MechSoft pro Mechanical Desktop, AutoCAD a AutoCAD LT. Uživatelům produktů AutoCAD a AutoCAD LT s 2D aplikacemi MechSoft bylo nabídnuto cenové zvýhodnění respektující předchozí investici do 2D produktů MechSoft a přechod na Autodesk Inventor Series nebo Inventor Professional. V otázkách spojených s aktuální nabídkou přechodu z aplikací Mechsoft prosím kontaktujte firmu CAD Studio.

Prodej produktů MechSoft (včetně upgrade) skončil 20.4.2004

MechSoft.com for AutoCAD (PROFI 2002/2004)

Při vývoji aplikace MechSoft-PROFI pro nejnovější produkt Autodesku bylo využito zkušeností, které byly získány při vývoji strojírenského řešení pro předcházející CAD systémy firmy Autodesk. Tato aplikace pro AutoCAD 2000/i/2002/2004 tak výrazně rozšiřuje možnosti jeho využití pro strojírenské kreslení a konstruování.

MechSoft-PROFI klade důraz především na jednoduché, přehledné a praktické ovládání, na objektový přístup ke všem objektům na výkrese a na vysokou míru strojírenské inteligence. Při spuštění aplikace je současně spuštěn i AutoCAD s nastavením všech parametrů, takže uživatel může ihned začít přenášet své myšlenky a nápady do výkresu.

Prostředí a ovládání

Nastavení prostředí podle zvolené normy, příprava hladinového systému, příprava textových stylů, kótovacích stylů, nastavení měřítek, práce s rámečky a rohovými razítky dokáže značně zpříjemnit a zrychlit činnost konstruktéra. MechSoft-PROFI podporuje normy ČSN, STN, DIN, ISO, BS, NF, ANSI, JIS. MechSoft-PROFI navíc přidává k AutoCADu celou řadu nových ovládacích prvků. Je to například přehledně uspořádané Ikonové menu. Čtyři hlavní přepínatelné nástrojové lišty po levé straně obrazovky umožňují rychlý a jednoduchý přístup ke všem funkcím celého systému. Další výraznou vlastností je objektovost. Stačí ukázat na libovolný prvek ve výkrese a MechSoft-PROFI sám nabídne kurzorové menu s příkazy, které vybraný prvek vytváří či modifikují. Menu voleb je také velice efektivní nástroj. Při spuštění libovolného příkazu je zobrazeno malé plovoucí menu definované pro tento příkaz, které obsahuje všechny volby aktivního příkazu nebo nejčastěji používané hodnoty. Pochopitelně MechSoft-PROFI plně podporuje nové vlastnosti AutoCADu, jako kontextové menu nebo možnost otevření neomezeného počtu výkresů současně (MDE – Multiple Design Environment).


Nová funkčnost

Nová funkčnost verze 2004

Podporuje AutoCAD 2004. Nový "Průvodce šroubovým spojem", rychlé vytvoření šroubového spoje včetně výpočtu, rozšářená databáze normalizovaných součástí: kolem 200 nových součástí v DIN, ISO, ANSI a ČSN. Konverze všech průvodců do formátu Designer / Engineer / Expert. Řada vylepšení průvodců: vačka podporuje více typů zrychlení, svěrné spojení počítá se silou deformace materiálu, výpočet šroubového spoje podporuje únavové namáhání. Noví průvodci: Pohybový šroub, Výpočet tolerancí, Uložení. HTML reporty z výpočtů. Podpora licenčního modelu předplatného (subscription).

Nová funkčnost verze 2002

Podporuje AutoCAD 2000/2000i/2002. Vylepšené a zjednodušené ovládání (hlavní lišta, kótování, místní nabídka na prostředním tlačítku), Nové kreslicí a editační příkazy (kružnice s osami, oprava nedefinovaných tvarů v textech, dva nové příkazy pro viditelnost), Nové kótovací příkazy, novinky ve značení (více typů odkazových kót, více tabulek kót v jednom výkrese, měř.kótování v titulku), Rozšířená databáze normalizovaných součástí (nové součásti, poznámky k součásti), Vazba na externí databáze (přenos informací z podnikového IS do součásti, ODBC), Funkčnost kusovníku (automatické občerstvení rozpisky po změně rozměrů součásti), Strojírenské výpočty (kompletní přepracování, scénáře, nové výpočty, více norem), Dokumentace, výukové materiály, strojírenské informace (nová dokumentace, jen elektronicky, nový tutorial).

Nová funkčnost verze 2000

MechSoft-PROFI se samozřejmě nezaměřuje pouze na zvýšení komfortu při ovládání. Definuje a rozšiřuje základní funkčnost AutoCADu o celou řadu nových vlastností, které jsou pro konstruktéra strojaře k nezaplacení. Práce s hladinami může být nezáživná činnost, avšak MechSoft-PROFI dokáže vše řešit za uživatele. Konstruktér pracuje s takovými pojmy jako je osa, neviditelná hrana, obrys a nestará se o práci hladinového systému. MechSoft navíc umožňuje snadnou práci se superhladinami, které jsou neocenitelné například při návrhu variantního řešení. Superhladiny také podporují novou vlastnost AutoCADu 2000 – volbu zapnutí/vypnutí hladiny při vykreslování. Nové kreslicí a editační funkce jako je inteligentnější šrafování, kopírování objektů s natočením, zrcadlení podle osy, přerušování objektů, vytváření obdélníků atd. dále zvyšují produktivitu. Neocenitelnou pomůckou jsou potom konstrukční čáry. Konstrukční čáry umožňují vytvářet i ty geometricky nejsložitější konstrukce, usnadňují jednoduché odvození pohledů a řezů a mnoho dalšího. Snad nejdůležitější funkcí je správné strojírenské kótování. Kótování, které zabere konstruktérovi značnou část pracovní doby, musí pracovat spolehlivě a přesně tak jak strojař vyžaduje. Této části se MechSoft-PROFI věnuje opravdu důkladně, takže konstruktér nejenom že správně a rychle zakótuje vše potřebné kótami podle zvolené normy, ale velmi snadno a rychle vpraví ke kótě i doplňkové informace jako jsou značky průměru, poloměru, zkosení, tolerance, lícovací značky a mnoho dalších.


Strojírenská funkčnost

MechSoft-PROFI však není pouze sada funkcí zvyšujících produktivitu práce. Je to strojírenské řešení, postavené na samostatné 32 bitové aplikaci pro MS Windows, která se jmenuje UniTools a je velmi úzce zaintegrována do AutoCADu. Co vše tento strojírenský motor umožňuje a nabízí v prostředí AutoCADu?

Normalizované součásti. MechSoft-PROFI jich obsahuje mnoho set tisíc podle norem ČSN, STN, DIN, ISO, BS, NF, ANSI, JIS a připravují se kontinuálně další. Jedná se o spojovací materiál, profily, ložiska, těsnění, části tlakových nádob a další. Všechny pohledy vkládané do výkresu obsahují veškeré nutné informace a to nejenom pro kusovník, ale i pro řešení viditelnosti či pro skládání součástí do funkčních celků - orgánů.

2D viditelnost je další důležitou funkčností aplikace MechSoft-PROFI. Veškeré objekty vkládané do výkresu mají schopnost zakrývat objekty pod sebou, takže je možné stisknutím jediného tlačítka vyřešit vzájemnou viditelnost všech objektů na výkrese. Za příklad může opět posloužit šroubové spojení, kdy otvor zakryje šrafy, šroub překryje část otvoru a podložka a matice zakryjí část šroubu pod sebou.

Strojírenské značení je neméně důležitou částí strojírenského CAD systému. MechSoft-PROFI umožňuje vkládání všech potřebných značek drsností, svarů, tolerancí, zápichů, důlků, označení řezů či rozvinutých pohledů. Všechny značky jsou vkládány do výkresu pomocí přehledných dialogových panelů ve shodě s aktuálně nastavenou normou a měřítkem. Značky jsou reprezentovány jako objekty, takže je možné kdykoliv měnit jejich vlastnosti, tvar či hodnoty. Nově byla přidána hladina pro hydraulické značky.

Kusovníky. Vytváření kusovníků je zřejmě nejméně zábavná činnost konstruktéra, při které je možné snadno udělat chybu s nepříjemnými důsledky. MechSoft-PROFI disponuje velmi účinným nástrojem pro vytváření, úpravy a generování kusovníků. Veškeré informace o normalizovaných i vyráběných součástkách mohou být přenesené z výkresu do kusovníku jedním krokem. V dialogu pak lze kusovníkové informace třídit a upravovat a hotový kusovník je možno pak vložit zpět do výkresu, nebo jej exportovat například do prostřední MS Excelu nebo některé databázové aplikace. Optimalizací kódu bylo dosaženo zrychlení práce kusovníku oproti předchozí verzi.

Pozicování. Pokud je vytvořen kusovník, je nutné výkres i opozicovat. V nadstavbě MechSoft-PROFI je možné pozicovat několika způsoby a to počínaje pozicováním automatickým a konče pozicováním ručním - výběrem součásti. Tvar a typ pozice je volen v souladu s aktuálně nastavenou normou, ale je možné definovat i svůj vlastní tvar.


Výpočty

Pro konstruktéra strojaře jsou výpočty nesmírně důležitá část konstrukčního systému. Téměř každý trochu složitější strojírenský výrobek obsahuje pohyblivé součásti, rotační součásti, pružiny, spojovací materiál, nebo obsahuje svařované, pájené či lepené části. MechSoft-PROFI proto obsahuje širokou škálu výpočtů, které umožňují geometrický návrh a pevnostní kontrolu čelního, vnějšího i vnitřního ozubení, ozubení kuželového a šnekového. Dále je k dispozici návrh a kontrola řemenového převodu (klínový i ozubený), řetězového převodu, návrh a pevnostní výpočet hřídele, výpočet vačky, výpočet pera, klínu a čepu, nalisovaného spojení, evolventního drážkování, výpočet pružin (tažná, tlačná, talířová, zkrutná..), výpočet a návrh svarů, lepeného spojení a pájeného spoje. Dalším často používaným výpočtem je výpočet nosníku a šroubového spoje.


Plechy

Je modul usnadňující návrh a výpočet rozvinů základních těles a jejich průniků a výpočet rozvinů různých typů přechodů. Další funkce je pak výpočet pásového ohybu, který bere v úvahu tloušťku a vlastnosti materiálu.


Správce vazeb

Jde o zcela novou technologii vycházející z orgánového přístupu ke konstrukci výrobků. MechSoft-PROFI umožňuje spojení strojírenských objektů nejenom na úrovni rozměrové, ale i na úrovni funkční. Lze pak spojit do jednoho funkčního celku například části převodovky, jako je ozubení, hřídel, ložiska a spojení perem, přičemž objekty si mezi sebou dokáží inteligentně předávat informace. Pouhou změnou vstupních podmínek (jiný přenášený výkon a jiné výstupní otáčky) lze získat zcela jiný strojírensky správný model. Takto definované skupiny součástí tvořící funkční celek - orgán je možné vkládat do výkresu najednou, najednou je možné je měnit, je možné si připravit celou řadu konstrukčních řešení, které pak můžete bez problémů kdykoliv snadno použít a modifikovat.


Správa dokumentace.

Protože je zřejmé, že konstruktér používající MechSoft-PROFI bude také vytvářet velké množství výkresové dokumentace, je do aplikace pro AutoCAD 2000x přidán modul Projekt pro správu dokumentace. To umožní u všech uživatelů aplikací řady MechSoft-PROFI jednotnou správu dokumentace.


Strojírenský nápovědný systém

Tak jako aplikace pro Desktop a AutoCAD obsahují řadu strojírenských informací, jsou tyto informace nyní dostupné i na platformě AutoCADu 2000x v této aplikaci.
MechSoft.com for Desktop (PROFI+ Desktop)

Proč MechSoft v Mech.Desktopu PP?

 • optimalizace
 • správce vazeb
 • rozhraní na ext.databáze

Těžištěm aplikace MechSoft-PROFI pro Desktop (Mechanical Desktop 5/6, další verze již nevyvíjeny) je podpora návrhu inteligentního modelu konstruovaného zařízení, který lépe a přirozeněji popisuje chování a funkčnost reálného výrobku. Model každé součásti (vytvořené uživatelem, nebo aplikací MechSoft-PROFI) může být jednoduše doplněn algoritmem popisujícím jeho chování v závislosti na vstupních podmínkách. Tyto vstupní podmínky mohou být libovolného charakteru. Mohou to být rozměry, síly, momenty, teplota, tření, tedy v podstatě cokoliv co může ovlivňovat chování modelu. S výhodou pak uživatel může použít desítky již připravených algoritmů - strojírenských výpočtů, které MechSoft obsahuje.

Uživatel může definovat vzájemné vztahy (vazby) mezi jednotlivými modely, což jsou vlastně předpisy říkající které výstupní parametry jednoho modelu vstupují do modelu dalšího včetně různých podmínek a doplňujících výrazů. Součástí popisu vazeb je definice pořadí vyhodnocování vazeb včetně cyklických (iteračních) smyček.

Tímto přístupem je možné popisovat a vyhodnocovat chování konstruovaného zařízení na základě jeho funkčnosti, je možné připravovat si prototypy jednotlivých funkčních celků a přistupovat tak ke konstrukci ze zcela nového úhlu pohledu.

MechSoft-PROFI pro Desktop obsahuje následující moduly:


Normalizované součásti

Databáze cca 1500 norem (ČSN, STN, DIN, ISO, BS, ANSI, JIS, FN) obsahující spojovací materiál, nýty, ložiska, profily, příruby, části tlakových nádob a další ve formě plně parametrických modelů. Normalizované součásti je možné snadno vkládat do modelu, měnit jejich rozměry, provazovat mezi sebou a dalšími výpočty aniž by docházelo ke ztrátě vzájemných vazeb sestavy zařízení konstruovaného v Mechanical Desktopu.


Výpočty

MechSoft-PROFI obsahuje více než padesát podrobných strojírenských výpočtů. Například výpočet převodu čelním a kuželovým ozubením, výpočet převodů pomocí klínového řemenu, ozubeného řemenu a řetězu, výpočet drážkového spoje, výpočet spoje perem, kontrola spojení svarem, výpočty pružin, výpočty ložisek, kontrola návrh a výpočet hřídelí, návrh a výpočet vaček, kontrola a výpočet nosníků atd. Výstupem výpočtů mohou být parametrické modely a veškeré spočítané objekty ve výkrese obsahují kompletní informaci o výpočtu, takže je možné kdykoliv později objekt měnit, přepočítat a navazovat funkční vazby mezi objekty. MechSoft navíc obsahuje podrobnou strojírenskou příručku v elektronickém formátu, ve které je možné získat další konstrukční informace a podklady.


Správce vazeb

Ústřední modul celé aplikace, který umožňuje práci s inteligentními strojírenskými objekty, jako je normalizovaná součást, uživatelem vytvořený model či objekt vzniklý na základě výpočtu. Jednoduchým způsobem (drag and drop) umožňuje vytvářet a editovat vzájemné vztahy mezi objekty, zobrazovat je v přehledném grafickém prostředí, nastavovat pořadí vyhodnocování vazeb a samozřejmě je i vyhodnocovat. Takže je například možné popsat převodovku počínaje ozubením a konče ložisky. Takovou převodovku je možno modifikovat pouze změnou vstupních parametrů jako je výkon, otáčky, pracovní zatížení atd. přičemž o správné dopočítání a strojírensky a rozměrově správný návrh se stará Správce vazeb.


Další vlastnosti:

 • Možnost vykreslování 2D pohledů v aktuálním prostoru.
 • Řešení 2D viditelnosti.
 • Změna 2D objektu na 3D a zpět.
 • Konverze starého kusovníku vytvořeného v MechSoft-PROFI pro Desktop na kusovník Mechanical Desktopu - pouze konverze Infobodů na Part Reference, uživatel si opozicuje a vygeneruje nový kusovník ručně.
 • 3D Kinematika.
 • Připojení Projektu.

Doplňkové funkce verze Plus

Tato část umožňuje použití MechSoft-PROFI pro Desktop i pro 2D kreslení ve výkresovém i v modelovém prostoru.

 • Hladinový systém, správa hladin, ovládání hladin, definování nových hladin pro jednotlivé součásti (z MechSoft-PROFI pro Desktop 3 a 4)
 • Navigátor, lokátor
 • Funkčnost kurzorového menu dle entity (kontextové menu), doplněné o vyhodnocování entit Mechanical Desktopu.
 • Veškeré kreslicí, editační a kótovací příkazy stejně jako v MSP 2000. Značení je použité z Mechanical Desktopu a je doplněné o prvky, které v něm chyběly.
 • Rámečky a razítka
 • 2D kinematika
 • Toleranční analýza
 • 2D uživatelské parametrické součásti do UT
 • Jsou použité kusovníky z Mechanical Desktopu a jsou dostupné v menu MechSoft-PROFI pro Desktop
 • Parametrické základní tvary (features) v UniToolsMechSoft for Inventor Series (5.3/6/7/8)

a modul Mechsoft Produktivity Tools (Standard parts for Inventor)

Je strojírenská nadstavba pro nový Autodesk Inventor Series (pro Inventor; pro Mech.Desktop jen do verze 6). Tato verze pokračuje v tradici strojírenských nadstaveb MechSoft PROFI. MechSoft.com pro Inventor je integrované řešení obsahující nástroje, které pomáhají konstruktérovi zvýšit produktivitu a optimalizovat návrhy při vlastním konstrukčním procesu.

Obsahuje databázi prvků UniTools s cca 1.500 normami a více než 1.000.000 součástí, Správce vazeb a optimalizační modul; propojení na databáze - kusovník, připojení na podnikové PDM/ERP. K dispozici též samostatně jako "Standard Parts for Inventor".

Těžištěm aplikace MechSoft.com pro Inventor je podpora návrhu inteligentního modelu konstruovaného zařízení, který lépe a přirozeněji popisuje chování a funkčnost reálného výrobku. Tento revoluční přístup poskytuje uživateli unikátní funkčnost, která není dostupná v žádném jiném současném CAD systému. Model každé součásti (vytvořené uživatelem, nebo aplikací MechSoft.com pro Inventor) může být jednoduše doplněn algoritmem popisujícím jeho chování v závislosti na vstupních podmínkách. Tyto vstupní podmínky mohou být libovolného charakteru. Mohou to být rozměry, síly, momenty, teplota, tření, tedy v podstatě cokoliv co může ovlivňovat chování modelu. S výhodou pak uživatel může použít desítky již připravených algoritmů - strojírenských výpočtů, které MechSoft.com pro Inventor obsahuje. Uživatel může definovat vzájemné vztahy (vazby) mezi jednotlivými modely, což jsou vlastně předpisy říkající které výstupní parametry jednoho modelu vstupují do modelu dalšího včetně různých podmínek a doplňujících výrazů. Součástí popisu vazeb je definice pořadí vyhodnocování vazeb včetně cyklických (iteračních) smyček. Tímto postupem je možné popisovat a vyhodnocovat chování konstruovaného zařízení na základě jeho funkčnosti, je možné připravovat si prototypy jednotlivých funkčních celků a přistupovat tak ke konstrukci ze zcela nového úhlu pohledu.

Nejzajímavějším novým rysem je možnost optimalizace návrhu sestavy nebo součásti podle zvolených kritérií. MechSoft.com pro Inventor obsahuje obecný optimalizační řešič. Tento řešič umí měnit libovolné zvolené parametry sestavy, například rozměry modelů, zatížení, parametry výpočtů a parametry vazeb v sestavě. Po každé změně vybraných vstupních parametrů pak umí vyhodnotit i změnu sledovaných parametrů a na základě těchto změn pak nastavovat nové hodnoty vstupu. Řešič kombinuje genetický přístup s klasickými optimalizačními algoritmy, což vede k rychlému řešení i nespojitých úloh. Uživatel má tak možnost řešit třídu úloh, které jsou standardními prostředky neřešitelné.

Dalším novým, dlouho očekávaným rysem je rozhraní na externí databáze. Uživatel zadá aplikaci MechSoft pro Inventor, na které podnikové databáze se má připojit a nadefinuje si příslušné dotazy, umožňující získávat z připojených databází požadované informace (například skladové číslo a cena). Potom při editaci či vkládání jakéhokoliv objektu do sestavy může být (automaticky či na vyžádání) proveden definovaný dotaz a požadované údaje jsou přeneseny do objektu a tím i do kusovníku sestavy. Veškeré externí údaje je navíc možné kdykoli občerstvit. MechSoft.com pro Inventor umožňuje i přímé napojení na podnikové informační systémy. Tato nová funkčnost vytváří propojení mezi konstrukcí a zbytkem podniku a umožňuje konstruktérovi on-line a bez chyb pracovat s podnikovými informacemi a urychlit, zpřesnit a zefektivnit konstrukční proces.

Správce vazeb je ústřední modul celé aplikace MechSoft.com pro Inventor, který umožňuje práci s inteligentními strojírenskými objekty, jako je normalizovaná součást, uživatelem vytvořený model či objekt vzniklý na základě výpočtu. Jednoduchým způsobem (drag and drop) umožňuje vytvářet a editovat vzájemné vztahy mezi objekty, zobrazovat je v přehledném grafickém prostředí, nastavovat pořadí vyhodnocování vazeb a samozřejmě je i vyhodnocovat. V přepracovaném prostředí správce vazeb je k dispozici možnost nastavení filtrů vazeb. Zapnutím nebo vypnutím filtru je pak možno zobrazovat pouze vazby patřící do stejné skupiny (např. geometrické, silové, …). Použití filtrů se podobá použití hladin v CAD systému. Při práci se sestavou je nově možno definovat a ukládat verze.

Je například možné popsat převodovku počínaje ozubením a konče ložisky. Takovou převodovku je možno modifikovat pouze změnou vstupních parametrů jako je výkon, otáčky, pracovní zatížení atd. přičemž o správné dopočítání a strojírensky a rozměrově správný návrh se stará Správce vazeb.

Klepněte pro rozpohybování
Efektivnější práce s MechSoft pro Inventor
(klepněte na obrázek)

Výpočty a Generátor vypočtených částí - MechSoft.com pro Inventor obsahuje více než padesát podrobných strojírenských výpočtů, od výpočtu převodu ozubením a výpočtu ložisek až k výpočtům hřídelí, vaček a nosníků. Výstupem výpočtů mohou být parametrické modely. Veškeré spočítané objekty ve výkrese obsahují kompletní informaci o výpočtu, takže je možné kdykoliv později objekt měnit, přepočítat a navazovat funkční vazby mezi objekty. Většina výpočtů byla přepracována a doplněna o vazby na optimalizaci. Nové přehlednější uživatelské dialogy nabízejí scénáře, díky kterým lze podle zvoleného postupu výpočtu jasně odlišit vstupy a výstupy. Uživatel aplikace má možnost použít vlastní výpočet v podobě tabulky MS Excel nebo aplikace Visual Basic.

Novinky verze 5.x:

 • Toleranční analýza - toleranční kalkulátor, prostorová toleranční analýza, navržení uložení díra/hřídel
 • Materiálová databáze - mater.vlastnosti v databázi součástí, MDB tabulky
 • Mechsoft výpočty - tlačné a talířové pružiny, nový šroubový spoj, scénáře, výstup HTML
 • Výběr součástí - ve stromu nebo přímo v sestavě
 • Verze 5.3R2 s průvodci hřídelí, výpočtem ložiska, výpočtem nosníku a vylepšenou funkčností využívající zdokonalení Inventoru 5.3 SP2

Novinky verze 6:

 • Nástrojové lišty, nové navazování vazeb mezi součástmi, vnitřní inteligence sledující/doporučující nejpoužívanější součástky, jednokrokové vkládání MechSoft elementů
 • Nová materiálová databáze
 • Znalostní databáze
 • Průvodci - Průvodce šroubovým spojem, Průvodce vytvořením děr, Průvodci součástí
 • Mechsoft výpočty - přepracovaný výpočet Vačky, nový výpočet Talířových pružin, výpočet Pohybových šroubů, výpočet Kolíků, výpočet Čepů, výpočet Pájeného spoje, výpočet Nalisovaného spoje

Novinky verze 8:

 • inovovaná materiálová databáze
 • nové výpočty a Engineer & Sales Configurator
 • funkce Wonder Drop - Drag&Drop vkládání normalizovaných součástí - vložit podle
 • definování O kroužků v libovolném tvaru
 • Multi Part Wizard - vkládání více součástí najednou
 • nový dialogový panel šroubového spoje
 • 3D náhled vkládaných součástek a jiné

MechSoft.com pro Inventor lze zakoupit jako upgrade z Profi, jako Upgrade pack, jako doplněk formou Subscription - podobně jako u Inventoru. Modul Mechsoft Productivity Tools je omezená verze Mechsoft for Inventor (za nižší cenu) obsahující pouze Normalizované součásti, Šroubový spoj a Generátor hřídelí. Z modulu Productivity Tools lze upgradovat na plný Mechsoft pro Inventor.

MechSoft-PROFI LT2002/LT2004

Je strojírenská nadstavba pro AutoCAD LT 2002 a nový LT 2004. Tato verze pokračuje v tradici strojírenských nadstaveb MechSoftPROFI pro AutoCAD LT, podstatně rozšiřuje a obohacuje jeho vlastnosti v celé řadě oblastí. Uživatel tak dostává do ruky mocný konstrukční nástroj, který v oblasti kreslení a konstruování ve 2D nemá na světě rovnocenného konkurenta a to ani v cenových kategoriích řádově vyšších.

Funkčnost aplikace MechSoft PROFI LT pro AutoCAD LT 2004 (též verze pro LT 2000/2000i/2002) je v oblasti 2D téměř shodná s funkčností aplikace MechSoft-PROFI pro AutoCAD 2004, pro přehlednost však uvádíme alespoň heslovitě ty nejdůležitější rysy.

 • Kompletní nastavení strojírenského prostředí
 • Podpora norem ČSN, STN, ISO, DIN, BS, ANSI, JIS, FN
 • Inteligentní kurzor a kontextové menu na pravé tlačítko
 • Kompletní strojírenské kótování včetně tolerančních tabulek
 • Kompletní strojírenské značení
 • Databáze normalizovaných součástí podle 1500 norem (cca 1 milion dílů)
 • Přes 50 podrobných strojírenských výpočtů
 • Podrobná kontextová strojírenská příručka
 • Modul pro správu výkresové a konstrukční dokumentace - PROJEKT (ne pro LT2002)
 • Databázové propojení na firemní ERP/PDM systémy

Informujte se na vylepšenou verzi MechSoft Plus LT 2002 uvedenou v březnu 2002 (vč. výpočtů 2D součástí, kusovníků, ext.databází...).

MechSoft LT Technical

Nový produkt rozšiřující obecnou funkčnost AutoCADu LT pro vytváření libovolné technické dokumentace ve 2D.

Hlavní funkce:

 • Přidává k AutoCADu LT celou řadu přehledných nástrojových lišt.
 • Rozšiřuje standardní příkazy AutoCADu LT o funkce pro snadnější kreslení, např. šrafování, zrcadlení, práce s bloky apod.
 • Podporuje jednoduchou práci s předdefinovaným systémem hladin a automaticky přepíná mezi hladinami dle kresleného objektu. Pomocí tzv. superhladin přidává možnost ovládat více hladin najednou.
 • Inteligentní kurzor po klepnutí vyhodnotí entitu a zobrazí menu s příkazy pro její editaci nebo pro vytvoření obdobné entity.
 • Poskytuje kompletní funkce pro kótování dle různých standardů.
 • Stisknutím jediného tlačítka automaticky řeší viditelnost 2D objektů nakreslených přes sebe.
 • Jednoduché generování detailů z libovolné části výkresu.
 • Konstrukční čáry usnadňují jednoduché odvození pohledů a řezů.
 • Neobsahuje databázi normalizovaných součástí (Unitools).

Z MechSoft LT Technical lze upgradovat na plný MechSoft Profi LT.
Support

 • informujte se o nové aktualizaci Profi LT2000 z ledna 2000
 • v červenci 2000 uvolněn update Profi 2000+ ("B"), Desktop 4 ("C") a LT2000 ("C"): chování oken ve Win2000, poloha kót při rozložení bloku, opravy kótování, opravy kusovníku, opravy K-čáry, opravy Projectu; LT: nové vykreslování; Desktop: oprava ukončování, oprava dat, oprava podpory MDT4cz
 • v prosinci 2000 uvolněn update Profi LT2000i "G" podporující LT2000i EN+CZ (i Trial) a řešící potíže s Projectem a FEM ve Win2000
 • v lednu 2002 uvolněn SP1 pro MechSoft for Inventor 5
 • v březnu 2003 uvolněn SP2 pro MechSoft for Inventor 6
 • v březnu 2004 uvolněn SP1 a Extension Pack pro MechSoft LT 2004 - viz download
 • další service packy

Ceny

Produkty Mechsoft již nejsou samostatně k dispozici


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí