CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

LiveLabel reactor

Dynamické propojení a popisky vlastností objektů AutoCADu
LiveLabel reactorZdrojový objekt: zelená hranice, plocha
Cílový objekt: fialový text

Pomůcka LiveLabel (pro AutoCAD 2002 nebo AutoCAD 2006/2005/2004) doplňuje dynamičnost (parametričnost) do vašich výkresů AutoCADu. Pomocí funkce "reactor" dynamicky přenáší živou informaci o vlastnosti jednoho objektu (např. ploše uzavřené křivky) do textové nebo geometrické vlastnosti jiného výkresového objektu (např. atributu bloku s popiskou výměry). Ve výkresu je vytvořeno živé spojení a cílová hodnota je pak automaticky zaktualizována při jakékoliv změně zdrojové vlastnosti (např. při změně plochy vyvolané tažením uzlu hraniční křivky).

Typická použití aplikace LiveLabel: popisky ploch nebo skutečné plošné kóty (plocha->atribut, plocha->kóta), tabulky místností nebo parcel (plocha->text), živé kóty délky křivky (délka->text), kóty délky oblouku (délka->kóta), živé legendy (měřítko->barva), živé texty (text->text, text->mtext), živé odkazy (délka->odkaz), indikátory podlaží (Z-souřadnice->blok), živé souřadnice (souřadnice->text).LiveLabel 2005 získal ocenění "Tool of the week" (6.6.2004) na CAD Depot.

LiveLabel získal ocenění "Tool of the week" (11.3.2002) na CAD Depot.Instalace


Spusťte distribuční soubor .MSI. Aplikace bude implicitně nainstalována do složky \Program Files\Xanadu\LiveLabel 2006 či 2005. Zvolte jeden ze způsobů spouštění.


Příkazy


Program vytváří spojení mezi zdrojovým a cílovým objektem. Styl spojení (Link Style) definuje typ přenášené vlastnosti a způsob, jak bude její hodnota zobrazena v cílovém objektu. Styly spojení jsou spravovány pomocí Správce stylů (Style manager). Příkazem LL_LINKCREATE vytvoříte nové spojení - zvolte styl spojení, zdrojovou entitu a cílovou entitu (nebo "S" pro spojení na sebe sama). Vytvořené spojení je řízeno nastavením stylu. Pokud změníte styl spojení, budou změněna všechna spojení využívající tento styl.
Můžete rovněž vytvářet vícečetná spojení - jeden zdrojový objekt může být spojen s více cílovými objekty. Můžete rovněž spojit objekt sám se sebou (měnit jeho vlastní vlastnost, např. atributy bloku zobrazující jeho souřadnice). Zdrojový a cílový objekt mohou být v odlišných prostorech (modelový/výkresový).

Typ vlastnosti (Property type)
Termín "Vlastnost" definuje tu vlastnost entity, která bude přenášena ze zdrojového objektu na cílový objekt. Například typ vlastnosti Area (plocha) znamená, že spojení přečte hodnotu plošné výměry zdrojového objektu a např. zobrazí tuto numerickou hodnotu v cílovém objektu.

Typ modifikátoru (Modifier type)
Modifikátor je objekt, který nějakým způsobem modifikuje cílovou entitu. Je k dispozici několik typů modifikátorů:

 • Block - přenáší hodnotu Vlastnosti do zvoleného atributu vybraného bloku.
 • Text - přenáší hodnotu Vlastnosti do vybraného textu.
 • MText - přenáší hodnotu Vlastnosti do vybraného odstavcového textu.
 • Dimension - přenáší hodnotu Vlastnosti do vybrané kóty (dim.text).
 • Leader - přenáší hodnotu Vlastnosti do vybraného odkazu (leader text).
 • Color - přenáší hodnotu Vlastnosti jako barvu do vybraného objektu.

Textový formát numerických hodnot je řízen aktuálním nastavením AutoCADu - Jednotky. Původní hodnota cílové entity bude LiveLabelem přepsána - takže můžete použít libovolný text v entitách, které plánujete použít jako cílové entity pro LiveLabel.

Pomocí maker jazyka DIESEL (viz Příručka uživatelských přizpůsobení AutoCADu) můžete tzv. "postprocessing makry" zpracovat hodnoty (vlastnosti) načtené ze zdrojových objektů (pseudoproměnné %PROPERTY a %NPROPERTY obsahují textovou a numerickou hodnotu zdrojové Vlastnosti). Můžete tak např. přidat příponu jednotek, převést jednotky, nebo omezit počet zobrazených destinných míst, nebo použít podmíněné výrazy DIESELu. Numerickou hodnotu %NPROPERTY (od verze 16.1) využijete např. pro formátování výstupu DIESEL funkcí rtos nebo pro výkresy v palcích/stopách. Další příklady najdete pod ikonkou v programu nebo v této tabulce:Příklady převodů:
ZdrojCílAkceMakro
DélkaTextpřevod jednotek z milimetrů na metry
520 --> 0.52
$(*,%PROPERTY, 0.001)
PlochaTextpřevod plochy ze čtv.mm na čtv.metry na 1 des.místo
502300000 --> 50.2
$(rtos,$(/,%NPROPERTY,1000000),2,1)
PlochaTextpřevod plochy ze čtv.palců na čtv.stopy
288 --> 2
$(rtos,$(/,%NPROPERTY,144),1)
DélkaKótaomezení počtu desetinných míst
12.3456 --> 12.3
$(rtos,%PROPERTY,2,1)
DélkaKótaomezení počtu zobrazovaných platných míst
1234.56 --> 1200
$(*,$(rtos,$(/,%NPROPERTY,100),2,0),100)
PlochaAnotaceDIESEL výraz podmíněného zobrazení
19.9 --> anotace zobrazí: "Malá plocha"
$(if,$(<,%PROPERTY,20),Malá plocha,Velká plocha)
DélkaBarvaDIESEL výraz podmíněného zobrazení
20.1 --> změna barvy z modré(5) na červenou(1) pokud proměnná EXPERT není 0
$(if,$(and,$(<,%PROPERTY,20),$lt;wbr$gt;$(=,$(getvar,EXPERT),0)),5,1)
Z-souřadniceBlokautomatický indikátor podlaží (blok spojený sám na sebe, s atributem, umístěný do Z-výšky) - viz obrázek níže
výška=5m --> podlaží 2 (při výšce podlaží 3.0m)
podlaží $(fix,$(/,%PROPERTY,3.0))
Práce se styly

Zdrojový objekt: modrá křivka, délka
Cílový objekt: kótovací text

Pro správu stylů můžete použít Style manager (příkaz LL_STYLEMGR nebo volba Style příkazu LL_LINKCREATE). Jednotlivé styly jsou uloženy ve výkresu, v tabulce Named Objects Dictionary. Chcete-li přistupovat k vašim stylům ve všech výkresech, nadefinujte je ve vaší výkresové šabloně.

Můžete vytvořit i několik spojení, např. z jedné hraniční křivky na více bloků - jeden popisný uprostřed plochy a druhý v legendě. Přiložený výukový výkres můžete použít jako příklad popisných bloků.

Odstranění spojení
Příkazem LL_LINKREMOVE (nebo tlačítkem nástrojového panelu) odstraníte spojení.


Příklad


Vytvoření spojení


Zdrojový objekt: id-blok s 2 atributy, souřadnice Y
Cílový objekt: 'Self', 3 styly: Podlaží, Výška, Barva
(viz LL-Level.DWG, 30kB)
 • Nakreslete oblouk (nebo křivku)
 • Okótujte úhel oblouku (_dimangular nebo _dimhorizontal)
 • Spusťte příkaz Create a link z panelu LiveLabel
 • Použijte volbu Style pro nadefinování nového Stylu spojení
 • Klepněte pravým tlačítkem a přidejte nový styl (Add new)
 • Pojmenujte styl, zvolte typ zdrojové vlastnosti (Source property type) - Length, zvolte cílový modifikátor (Target modifier) - Dimension modifier
 • Uzavřete Link style manager pomocí tlačítek OK
 • Vyberte oblouk ("Entity to link")
 • Vyberte kótu ("Entity to be modified")
 • Text kóty se změní z úhlové hodnoty na skutečnou aktuální délku oblouku

Automatická aktualizace

 • Vyberte oblouk (uzly se zvýrazní)
 • Přetáhněte koncový uzel oblouku
 • Kóta automaticky zobrazí novou délku obloukuCo je nového?

Číslo verze Popis
16.2.0 Podpora AutoCADu 2006 (a rodiny 2006)
Instalační složka AAC Solutions
16.1.0 Podpora AutoCADu 2005 (a rodiny 2005)
Numerická proměnná %NPROPERTY
16.0.0 Podpora AutoCADu 2004 (a rodiny 2004)
Instalační složka Xanadu
15.6.2 DIESEL výrazy pro zpracování hodnot
Nové vlastnosti (souřadnice) a modifikátory (barva)
Lze použít samomodifikační spojení (např. barva entity dle její plochy)
15.6.1 Možnost spojení mezi modelovým a výkresovým prostorem
15.6.0 První verze


Podporované platformy


Program byl otestován na Windows 2000 a Windows XP (verze 2002 též na Windows NT4.0 a Windows 98).

Program podporuje AutoCAD 2002, AutoCAD 2006/2005/2004 a na nich založené vertikální aplikace.


FAQ - časté otázky


 • Je podporován AutoCAD LT? Ne, kontaktujte CAD Studio pro případnou podporu AutoCADu LT.
 • V mém sezení AutoCADu nejsou hodnoty automaticky aktualizovány. Hodnoty jsou aktualizovány při změně zdrojové vlastnosti (např. přesunete zdrojový objekt). Aplikace LiveLabel musí být načtena aby se změny provedly.
 • Cílové hodnoty jsou jiné nebo neočekávané. Pro palcové výkresy (britské jednotky) použijte v DIESEL výrazech proměnnou %NPROPERTY.
 • Nesouhlasí počet desetinných míst. Textová hodnota %PROPERTY podléhá systémovému nastavení počtu desetinných míst v AutoCADu. Její následné zpracování DIESEL funkcí $rtos tak může počet des.míst jen omezovat, ne zvětšovat. Použijte %NPROPERTY.
 • Aktualizace údajů. K aktualizaci propojených údajů dochází pouze při změně zdrojového objektu (nikoliv při REGEN, OPEN, apod.). Pro aktualizaci např. změněných stylů či systémového nastavení des.míst použijte jakoukoliv editaci zdrojových objektů - např. POSUN a tuto editační funkci anulujte pomocí ZPĚT.

Problémy


Případné dotazy a problémy zasílejte na adresu: info@cadstudio.cz. Případné dotazy k vývoji zakázkových aplikací pro AutoCAD zasílejte na adresu: develop@cadstudio.cz.


LiveLabel Demo + nákup


Časově omezená (15-denní) zkušební verze je zdarma ke stažení. Máte-li zájem o plnou, neomezenou komerční verzi, použijte objednávku níže nebo kontaktujte CAD Studio.

Cena komerční verze - viz KOUPIT.

Stáhnout zkušební verzi aplikace LiveLabel (pro AutoCAD 2002 nebo 2006/2005/2004)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí