CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

PodsestavyCAD Studio podsestavy pro Civil 3D

Doplňkové podsestavy firmy CAD Studio pro Autodesk Civil 3D (CS+)


Podsestavy CS+ pro Autodesk Civil 3D

Doplňkové podsestavy firmy CAD Studio pro Autodesk Civil 3D zefektivňují projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+.

Soubory podsestav (PKT) si můžete stáhnout z vašeho účtu na Helpdesk serveru CAD Studia. Pro načtení podsestavy (.PKT souboru) do Civilu použijte příkaz ImportTools - viz tip 9670.


Popis jednotlivých podsestav

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio s.r.o. Viz Bonusy CS+
PodsestavaPopisPro C3DVerzeAktual.Download
Napojení odsazení na povrch - NapojeníŠířkaNaPovrch

Svahuje na povrch v zadané šířce od posledního připojeného bodu - šířka (odsazení) svahu měří od posledního připojeného bodu předchozí podsestavy. 2013 1.0 25.10.2012 DL
Jízdní pruh s nastavitelným sklonem pláně - JPruhNastavPlan

Podsestava jednoho jízdního pruhu (L/P) vhodného i pro křižovatkové větve, s nastavitelným sklonem pláně, s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro jednostranný sklon), s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů, s cílováním šířky a výšky hrany vozovky. 2015 2.0 24.2.2016 DL

též na vyžádání
Jízdní pruh podle klopení vnitřního JPruhu - JPruhNastavPlanVnitrni

Podsestava jednoho jízdního pruhu (L/P) vhodného i pro křižovatkové větve, s nastavitelným sklonem pláně nebo podle klopení vnitřního JPruhu, s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro jednostranný sklon), s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů, s cílováním šířky a výšky hrany vozovky. 2015 3.0 19.4.2014 DL

též na vyžádání
Silniční obrubník - ObrubnikSil

Parametrická podsestava silničního obrubníku včetně betonového lože a podsypu. Lze jej kombinovat s našimi předchozími podsestavami nebo se standardními Civil 3D podsestavami, jak je třeba. 2014 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
Chodník s betonovým obrubníkem - ChodnikSObrubnikem

Parametrická podsestava parametrického chodníku s betonovým obrubníkem. Šířku a výšku chodníku lze horizontálně i vertikálně cílovat. Rozměry obrubníku jsou rovněž plně parametrické. 2016 1.0 18.9.2015 DL
Chodník s betonovým obrubníkem - ChodnikSObrubnikem (2015)

Parametrická podsestava parametrického chodníku s betonovým obrubníkem. Šířku a výšku chodníku lze horizontálně i vertikálně cílovat. Rozměry obrubníku jsou rovněž plně parametrické. 2015 3.0 27.10.2015 DL
Ohumusovaný svah - SvahVykopNasypOznacBod

Parametrická podsestava ohumusovaného násypu/výkopu. 2014 1.0 25.3.2014 DL
Jízdní pruh s normovým sklonem zemní pláně - SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ

Tato podsestava vytvoří jízdní pruh s normovým sklonem zemní pláně, volitelným počtem konstrukčních vrstev a drenáží. Hlavní účel této podsestavy je s pomocí speciálního nástroje pro klopení vygenerovat korektní příčný sklon vozovky a pláně. Obsahuje řadu výstupních parametrů použitelných v navazujících podsestavách. 2015 1.2.3 19.8.2015 DL
Prodloužení spojnice na označené body - ProdlouzeniSpojniceNaOznacBody

Vytvoří spojnici, která je v zadaném sklonu prodloužena (jako příkaz PRODLUŽ v AutoCADu) na pomyslnou spojnici již dříve definovaných Označených bodů. Volitelně je možné vynechat vlastní zobrazení spojnice nebo nakódovat spojnici a krajní bod podle potřeby. Podsestava je schopna „dědit“ sklon z předchozí podsestavy v rámci jednoho VPR. V2: nemizí připojovací bod po zadání velkého sklonu a přibyly nové výstupní parametry - např. celková délka spojnice. Výstupní parametry můžete z podsestavy dostat i při vynechání spojnice. 2016+ 2.0 9.10.2017 DL
Betonový silniční obrubník - ObrubnikNajezdovy

Tato podsestava vytvoří betonový silniční obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Ve výchozím nastavení podsestava vykresluje standardní nájezdový obrubník 15x15 cm se zaoblenou hranou. Při úpravě rozměrů lze touto podsestavou vykreslit taktéž silniční obrubník používaný především v intravilánu (např. 10x25 cm). 2015 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
Betonový zahradní obrubník - ObrubnikZahradni

Tato podsestava vytvoří betonový zahradní obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Obsahuje mnoho parametrů zvyšujících její variabilitu. Bod připojení je na lícní straně obrubníku. Obvykle navazuje na horní hranu krytu chodníku. Tuto komponentu je možné připojit buď k levé, nebo k pravé straně. 2015 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
4vrstvý vjezd s chodníkem (CZ) - VjezdSChodnikem

Tato podsestava vytváří 4-vrstvý vjezd s chodníkem navržený na základě českých norem. Hlavní části podsestavy tvoří betonový nájezdový obrubník s betonovým ložem a podsypem, rampová část chodníku včetně konstrukce a pochozí část chodníku včetně konstrukce. Podsestava obsahuje velké množství nastavení zvyšujících její variabilitu. 2015 1.0 4.2.2015 DL
Ohumusovaný svah s prioritou typu svahování - SklonNaPovrchPriorita

Parametrická podsestava ohumusovaného náspu/výkopu, která umožňuje vybrat preferované svahování, pokud je možných více řešení. 2016 1.0 25.5.2015 DL
Střední dělicí pás - StredniDeliciPas

Parametrická podsestava pro směrově rozdělenou vozovku, s možností propojení jízdních pásů. Podpora konstrukčních vrstev či ohumusování. Na povrchu lze nadefinovat až dva lomy terénu, použít odvodňovací tvárnice či jejich kombinace. Na pláni lze nadefinovat až 2 trativody libovolných rozměrů. Všechny prvky je možné cílovat, a to jak směrově, tak výškově. 2016 1.0 9.11.2015 DL
Jízdní pruh - cíl obě strany - JPruh_cíl_obě_strany

Nová podsestava jízdního pruhu umožňující cílovat obě strany. Užije se v případech, kdy osa nerespektuje vrchol střechy komunikace. 2016/2017 2.0 12.10.2016 DL
Svahování dle max. šířky - Max_Sklon_Šířka_Na_Povrch

Sirková svahovací podsestava. Podsestava svahuje k povrchu v minimálním zadaném sklonu až do chvíle, kdy je dosažena max. šířka svahu. Poté drží max. šířku, zvětšuje sklon, než je dosaženo max. sklonu svahu. Volitelně je možné max. sklon překročit. Změna sklonu svahu je doprovázena změnou kódu podsestavy, čehož lze využít v zobrazení v situaci. 2016/2017 1.0 16.10.2016 DL
Tvar

Podsestava tvar je určena pro vytvoření libovolného tvaru koridoru za pomoci označených bodů. Umístěte označené body do vrcholů spojnic, jež mají tvořit hranice tvaru, a podsestava se na ně přichytí a spojí body úsečkami. Takový tvar pak může sloužit k výpočtu kubatur či ke šrafování oblasti. Použijte v kombinaci s modrými sirkami. Více informací v nápovědě po importu do Civil 3D. 2016/2017 1.0 26.12.2016 DL
Lineární změna

Podsestava Lineární změna dokáže po délce jedné oblasti koridoru lineárně měnit svoje vlastnosti, ať už se jedná o sklon, šířku či výšku. Volitelně lze zachovat jeden z parametrů či jej zacílovat na entity čistého CADu či Civilu. Uživatel má možnost volitelně kódovat spojnice a body podsestavy. Využití najdete především v přechodových oblastech koridorů, kde se snažíme zachovat model celistvý a napojit se na okrajové podmínky v dalších oblastech koridoru. 2016/2017 1.0 10.1.2017 DL
Plot

Podsestava plot je velmi jednoduchá. Umožňuje vám nastavit výšku sloupu a parametry, jak se mají generovat vodorovné části plotu - např. dráty. Sloupky si buď můžete nechat vkládat ve vámi definovaném intervalu, třeba po 5 metrech. Nebo si je můžete nechat vygenerovat jen ve staničeních, která uznáte za vhodné. Poslední možností je pak kombinace předchozích. Důležité je pak správně sladit frekvenci koridoru a zadefinovat si kódy ve stylu sady kódů. 2016/2017 1.0 13.2.2017 DL
Povrch – Povrch - Sklon

Podsestava se připojuje na střed šablony typických řezů (VPR). V režimu návrhu se zobrazuje s šířkou 2m a volitelným sklonem. Pro správné chování je nutné ji v koridoru zacílit na povrch. Jejím úkolem je vytvořit jednoduchou přímkovou spojnici mezi dvěma povrchy nebo spojit prohlubeň v rámci jednoho povrchu (koryto řeky). 2016+ 1.0 28.7.2017 DL
Odhumusování Profil

Podsestava kopíruje průběh terénu podobně jako podsestava klasického civilovského odhumusování s tím rozdílem, že lze určit proměnnou tloušťku odhumusování a zachovat minimální nastavenou hloubku. Oproti zabudované Civilovské podsestavě - Odstranění Zpevnění či Skrývka ornice, tak můžete řídit průběh odhumusování profilem, tedy určit různou mocnost pro různá staničení a definovat libovolnou šířku vlevo a vpravo. Zároveň nemusíte dovolit překročení minimální hloubky odhumusování. 2016+ 1.0 31.7.2017 DL
Tranformátor

Chování podsestavy Transformátor je založeno na referencovaných parametrech a pro její maximální využití je třeba parametry referencovat z jiných podsestav. Jednotlivé vlastnosti, šířka, sklon či odsazení, pak můžeme matematicky upravit dle vzorce Z = X * násobitel + sčítanec:
Z je libovolný výstupní parametr
X je libovolný vstupní parametr
Násobitel násobí hodnotu vstupního parametru a k výsledku se následně přičte sčítanec
2016+ 1.0 18.9.2017 DL
Tvárnice ŽPSV

Podsestavu je možné parametricky upravovat a přizpůsobit svým potřebám, pokud by nevyhovovaly nastavené rozměry dle katalogu firmy ŽPSV. Volitelně lze připojit sirkovou podsestavu s ohumusováním kombinující vlastnosti několika všeobecných podsestav v jednom. Sirku lze rovněž cílovat a její sklon dále referencovat. 2019+ 1.0 27.11.2018 DL
NapojeniSirkaVyska

Se "sirkou" Napojení šířka a výška určíte vstupní parametry jako rozdíl souřadnic x,y oproti vkládacímu bodu. Parametry podsestavy můžete také cílovat na horizontální a vertikální cíle. Požadované rozměry jsou zadávány relativně vzhledem k bodu vložení. 2019+ 2.0 26.2.2021 DL
Staničení

Podsestava dokáže graficky znázornit staničení na základně koridoru. Typicky lze použít na dvou souběžných trasách pro zobrazení rozdílných staničení. 2018+ 1.0 10.5.2019 DL
CS_NapojeniSirkaASklonSOhumusovanim

Podsestava je obecným nástrojem pro svahy s ohumusováním. Spojnice je definována šířkou a sklonem, ohumusování tloušťkou. Tuto podsestavu lze připojit za sebe opakovaně. Podsestavu je možné cílovat na vertikální a horizontální cíle. 2019+ 1.0 16.5.2019 DL
CS_BermaSOhumusovanim

Podsestava je obecným nástrojem pro bermu s ohumusováním. Berma je definována šířkou a sklonem, sklony násypu a výkopu jsou definovány samostatně. Podsestava rozhoduje o konstrukci násypu nebo výkopu na základě polohy vůči cílovému povrchu. 2019+ 1.0 22.5.2019 DL
CS_NapojeniDvaSklony

Podsestava je obecným nástrojem pro spojení dvou bodů svahováním se zadanými sklony. Volitelně lze určit požadovanou šířku dna příkopu a tloušťku ohumusování. Dno příkopu je možné cílovat do výšky. 2019+ 1.0 4.12.2020 DL
(kliknutím obrázek zvětšíte)


Cena

Podsestavy jsou bezplatným bonusem pro zákazníky firmy CAD Studio k produktu AutoCAD Civil 3D zakoupenému nebo obnovenému (subscription) u firmy CAD Studio.Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Civil-Podsestavy
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí