CAD Studio - CAD/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
CAD eShop

Vault ToolsCAD Studio - Vault Tools

Rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Vault, zdarma pro naše zákazníky


Aplikace Vault Tools pro Autodesk Vault Professional a Workgroup

Aplikace CAD Studio VaultTools - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje komerční verze PDM aplikací Autodesk Vault o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat. Funkčnost jednotlivých modulů Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu.

Vault Tools - menu

Nadstavbová aplikace Vault Tools je určena pro Autodesk Vault Professional a Workgroup verze 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 (32-bit nebo 64-bit, CZ nebo EN verze).

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio s.r.o. Viz Bonusy CS+

Popis jednotlivých nástrojů Vault Tools

Konfigurace

Od verze 24.0 používají Vault Tools jednotnou konfiguraci. Konfigurace jednotlivých modulů se ovládá z jednoho centrálního okna a je tak přehlednější a intuitivnější.

Vault Tools - Konfigurace

V konfiguraci lze nyní nastavit vypnutí (resp. zapnutí) jednotlivých modulů. Ve Vaultu pak budou viditelné (dostupné) pouze moduly, které se skutečně používají a aktivně se s nimi pracuje.

Vault Tools - Konfigurace


Kopírovat do pracovní složky

Funkce Kopírovat do pracovní složky slouží pro vytvoření kopie vybrané adresářové struktury Vaultu do vaší pracovní složky. Funkce je dostupná nad složkou v prohlížeči projektů.

Použití

Klikněte na vrcholovou složku, kterou chcete včetně podsložek zkopírovat do pracovní složky a z menu „CAD Studio Vault Tools“ vyberte „Kopírovat do pracovní složky“.

Vault Tools - Kopírovat do pracovní

Následně se do pracovní složky zkopíruje složka, kterou jste označili, včetně všech podsložek.
Project Creator - vytvoř projekt

Modul Project Creator (tvorba projektů) slouží k rychlému založení adresářové struktury podle předdefinované šablony adresářové struktury uložené ve Vaultu. Podstatně tak urychlí zakládání nových projektů podobného typu. V menu funkci najdete pod položkou "Vytvoř nový projekt".

Dostupnost modulu je:

 • z adresářové struktury,
 • z položek (jen Vault Professional),
 • ze změnového příkazu (jen Vault Professional).

Pojmenování vrcholové složky projektu je možné:

 • vlastním pojmenováním,
 • z číselníku Vaultu,
 • z čísla položky (jen Vault Professional),
 • z čísla změnového příkazu (jen Vault Professional).

Pro vytvoření nového projektu lze použít:

 • ruční volbu umístění šablon,
 • systémovou volbu umístění šablon.

Další nastavení pro vytvoření nového projektu jsou:

 • kopírovat předefinovaná práva nad složkami,
 • kopírovat vlastnosti složek,
 • kopírovat strukturu nového projektu do pracovní složky,
 • do nového projektu zahrnout výchozí soubory, které jsou uloženy v šabloně projektové složky (kopírují se všechny soubory kromě inventorovských dat).
Jednodušší tvorba projektů

Modul pro vytvoření projektu byl ve verzi 2019 zjednodušený a byly doplněny nové možnosti definice pojmenování projektu.

Vault Tools - Projekt

Pojmenování nového projektu lze nyní jednoduše strukturalizovat a přidat do názvu např. číslo z číselníku Vaultu.

Vault Tools - Projekt
Konfigurace šablon

Ve Vaultu vytvořte adresářovou strukturu projektu, která bude sloužit jako šablona projektů. Tuto strukturu je vhodné vytvářet např. ve složce knihoven, zcela mimo standardní projektová data. Šablon projektu může být samozřejmě více. Šablony projektu mohou obsahovat také vlastnosti a oprávnění.

Složky mohou také obsahovat soubory, které se v rámci vytvoření nového projektu zkopírují společně se složkami. Kopírovány jsou všechny soubory s výjimkou inventorovských. Toto omezení je z důvodu, aby bylo možné tuto funkci používat také bez Inventoru. Při správné kopii inventorovských dat dochází také k aktualizaci referencí uvnitř sestav a výkresů a k aktualizaci referencí je právě nutný Inventor.

Vault Tools - Project Creator - konfigurace
Ruční volba

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku (resp. nad položkou nebo změnovým příkazem – cílová složka se v těchto případech definuje později), ve které chcete vytvořit novou složku projektu a z lokálního nabídky vyberte „CAD Studio Vault Tools - > Vytvoř nový projekt…“.

Vault Tools - Project Creator - spouštění

V okně ProjectCreatoru označte výběr šablon „Uživatelská“ a dále vyberte výchozí složku šablon:

Vault Tools - Project Creator - dialog
Použití konfigurace
Použití konfigurací je vhodné v případě, že se v celé firmě používá stejná výchozí složka šablon pro všechny uživatele.

Nastavení konfigurace

Konfiguraci nastavíte z menu „Nástroje -> CAD Studio Vault Tools... -> ProjectCreator – konfigurace...“: Vault Tools - Project Creator - nastavení

V okně konfigurace zadejte vrcholovou složku ve Vaultu, kde jsou šablony projektů uloženy.

Vytvoření projektu s použitím konfigurace

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku (resp. nad položkou nebo změnovým příkazem – cílová složka se v těchto případech definuje později), ve které chcete vytvořit novou složku projektu a z menu vyberte „CAD Studio Vault Tools - > Vytvoř nový projekt...“.

V okně ProjectCreatoru označte výběr šablon „Z konfigurace“ a z rozbalovacího menu vyberte požadovanou šablonu složek.

Vault Tools - Project Creator - nastavení
Další nastavení

Dále zvolte, jak bude složka pojmenována:

 • vlastním pojmenováním,
 • z číselníku Vaultu,
 • z čísla položky (jen Vault Professional),
 • z čísla změnového příkazu (jen Vault Professional).

U možnosti „Z číselníku Vaultu“ se aktivuje tlačítko „Vybrat“, které po kliknutí zobrazí další okno s načtenými definicemi číselných schémat:

Vault Tools - Project Creator - číselník

Pokud je ProjectCreator spuštěn z prostředí položek nebo změnových příkazů, je do čísla nového projektu vloženo číslo položky, resp. změnového příkazu.

Dále v dialogu můžete změnit, resp. vybrat, cílovou složku, kde bude projekt umístěn (tlačítko "...").

V sekci „Ostatní nastavení“ zvolte, zda se s novým projektem mají také kopírovat práva a vlastnosti složek. Další možností je zkopírování celé nově vytvořené struktury projektu do pracovní složky.

Vault Tools - Project Creator - nastavení

Vytvoření nového projektu dokončíte tlačítkem „OK“.
Orphaned files - osamocené soubory

Modul Orphaned files (samostatné/osiřelé soubory) pro vyhledávání neasociovaných souborů je užitečný nástroj pro údržbu úložiště. Nabízí rychlý a snadný způsob vyhledání souborů, které nejsou odkazovány žádným jiným souborem. Jsou tedy vypsány soubory, které nemají žádné odkazy v záložce "Kde použito".

Funkci spustíte kliknutím pravým tlačítkem myši na složku ve Vaultu a volbou "Najít samostatné soubory". V dialogu můžete zvolit zahrnutí podsložek, skrytých souborů, použít filtr souborů nebo exportovat seznam názvů nalezených souborů (dokumentů) do textového nebo CSV souboru.

Vault Tools - Orphaned files - spouštění Vault Tools - Orphaned files - dialog

Modul pro nalezení osamocených souborů byl ve verzi 2019 výrazně přepracován a přináší nové možnosti v definici vyhledávání osamocených souborů.

Při vyhledání je možné definovat vztah souboru:

 • na podřízené soubory,
 • na nadřazené soubory,
 • na položku (pro Vault Professional)
 • na změnový příkaz (pro Vault Professional)
 • na uživatelský objekt (pro Vault Professional)

Dále přibyla možnost definice přípony souborů, které se mají vyhledat.

Vault Tools - Orphaned files

Výsledky je nově možné exportovat jako „odkazy“ do definované složky ve Vaultu. Seznam odkazů je pak možné jednoduše zpracovávat ve Vaultu (smazání souborů, vytvoření reportu, …)

Vault Tools - Orphaned files


Easy Changer

Modul Easy Changer je rozšíření stávající funkčnosti Vaultu a je zaměřen na rychlou změnu nastavení dokumentu. Jedním tlačítkem automaticky změníte:

 • kategorie dokumentu,
 • revizní schéma a nastavení indexu revize,
 • schvalovací proces,
 • doplnění vlastností podle nové kategorie a naplnění vlastností výchozí hodnotou.

Modul je možné používat ve dvou úrovních:

 • uživatelsky vždy zvolit co a jak se má změnit,
 • použít přednastavené konfigurace.

Ruční volba

Ruční volba je vhodná, v případech, kdy se mění soubory např. nárazově a jsou různého druhu. Postup pro ruční zadání je tento:

 1. Vyberte soubor, resp. soubory, u kterých bude měněna kategorie
  Vault Tools - Easy Changer - spouštění
 2. V okně EasyChangeru zvolte „Vlastní nastavení“ a postupně zvolte novou:

  • a. kategorii dokumentu,
  • b. životní cyklus,
  • c. revizní schéma,
  • d. výchozí index revize,
   Vault Tools - Easy Changer - kategorie

   Poznámka: pro zvolenou kategorii jsou vždy dostupné jen ty životní cykly a revizní schémata, která jsou definována v celkové konfiguraci Vaultu.

 3. V případě, že chcete také vyplnit výchozí hodnotu vlastnosti tak vybranou vlastnost zaškrtněte a klikněte na tlačítko „Upravit“. Dále v okně pro úpravu změňte její hodnotu:
  Vault Tools - Easy Changer - upravit

  Poznámka: pro vymazání stávajících hodnot z vlastností, vlastnosti jen zaškrtněte a do vlastností bude zapsána prázdná hodnota.
  Analogicky, pomocí tlačítka „Přidat“ lze do seznamu doplnit novou vlastnost, která původně není se zvolenou kategorií asociována.

 4. Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko „OK“.
  Vault Tools - Easy Changer - změna hodnot Vault Tools - Easy Changer - změna hodnot

Použití konfigurací

Použití konfigurací je vhodné v případě, že se stále opakuje tatáž změna souborů se stejným nastavením.


Nastavení konfigurací

Pro použití konfigurací je nutné nejprve provést jejich nastavení. To provedete z menu „Nástroje > CAD Studio Vault Tools > Easy Changer – Konfigurace“.

Vault Tools - Easy Changer - konfigurace

V konfiguraci postupně proveďte:

 • a. zaškrtněte „Zapnout konfiguraci“,
 • b. zvolte pojmenování konfigurace (jméno se bude zobrazovat v nabídce),
 • c. kategorii dokumentu,
 • d. životní cyklus,
 • e. revizní schéma,
 • f. výchozí index revize,
 • g. vlastnosti a jejich výchozí hodnoty.
  Vault Tools - Easy Changer - konfigurace 3

Poznámka: pro nastavení konfigurací jsou nutná administrátorská práva Vaultu.

Konfigurace je v současné době možné použít 3.


Změna dokumentu s možností konfigurací

Změna samotných dokumentů je pak podobná jako v při ručním nastavení.

 1. Vyberte soubor, resp. soubory, u kterých bude měněna kategorie:
  Vault Tools - Easy Changer - konfigurace
 2. Zvolte možnost „Použít konfiguraci“ a vyberte ji ze seznamu zapnutých konfigurací. Dále pokračujte tlačítkem „OK“.
  Vault Tools - Easy Changer - konfigurace Vault Tools - Easy Changer - konfigurace


Vault Publisher Free (LT)

Modul Vault Publisher LT (jen ve verzích < 2019) umožňuje ruční nebo automatické publikování náhledových nebo publikačních souborů Vaultu v některém z výměnných formátů, např. PDF. Generuje:

 • PDF soubor z výkresu Inventoru (idw, Inventor dwg),
 • PDF soubor z dokumentů Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint (Office),
 • DXF soubor z plechového dílu Inventoru.

Generování publikačních souborů se provádí nad jedním souborem (dokumentem). Generování souboru PDF a DXF z výkresu a plechového dílu Inventoru je možný jen na stanicích, kde je instalovaný Inventor. Pro generování PDF z Wordu, Excelu a PowerPointu je nutný instalovaný Microsoft Office.

Vygenerovaný soubor je uložen do vybrané složky, dle konfigurace. Pro vygenerovaný soubor lze také nastavit, aby se do názvu připojil index revize souboru.

Součástí doplňku CADstudio Vault Tools je omezená verze této aplikace (LT), plnou verzi "Vault Publisher Pro" s širokými možnostmi konfigurace a automatickým provozem (JobProcessor) lze zakoupit samostatně - viz Vault Publisher Pro.

Modul „Vault Publisher LT“ byl ve verzi 2019 přepracován a nyní nabízí publikaci jak ze souborů, tak z položek (v případě Vault Professional).

Byly rozšířeny i jeho publikační moduly a nyní je možné publikovat:

 • PDF z výkresu AutoCADu,
 • PDF z výkresu Inventoru,
 • DXF z plechové součásti Inventoru,
 • STEP z modelu Inventoru,
 • SAT z modelu Inventoru,
 • Převod inventorovského výkresu (IDW, Inventor DWG) do AutoCAD DWG,
 • PDF z MS Word nebo MS Excel,
 • Vykopírování nativních dat z Vaultu.
Vault Tools - Publisher - 2019
Konfigurace

Konfiguraci Vault Publisheru spustíte ve Vaultu z menu „Nástroje > CAD Studio Vault Tools… > Vault Publisher – konfigurace…“.

Vault Tools - Publisher - konfigurace

V okně Konfigurace je především nutné zadat cestu pro publikování. Dále je možnost k souboru automaticky připojit index revize ve tvaru [index] – např. A0005432[A].

Vault Tools - Publisher - dialog konfigurace
Použití

Klikněte na soubor výkresu Inventoru, modelu Inventoru nebo dokumentu Office a z místní nabídky vyberte „CAD Studio Vault Tools… > Vytvoř Inventor PDF“ (resp. „Vytvoř Inventor DXF“ nebo „Vytvoř Office PDF“). Poté se vygeneruje publikační soubor do složky definované v konfiguraci.

Vault Tools - Publisher - spouštěníRezervace čísel

Modul Rezervace čísel slouží pro rezervování čísel z číselníku Vaultu. K rezervaci dochází tím, že se čísla jen „vezmou“ z číselníku Vaultu. Rezervace čísel je možná v rozsahu od 1 – 100 čísel v jednom rezervačním kroku.

Použití

Ve Vaultu v nabídce „Nástroje > CAD Studio Vault Tools“ klikněte na položku “Rezervace čísel...“.

Vault Tools - Rezervace čísel

V okně pro rezervaci čísel vyberte:

 • číselné schéma,
 • počet čísel, které se mají z číselníku Vaultu uvolnit.

Po odkliknutí tlačítkem „OK“ je možné vybraná čísla exportovat do „*.csv“ souboru nebo kopírovat do schránky.

Vault Tools - Rezervace číselPurge Files - čištění souborů

Modul "Purge Files" slouží na automatické čištění starých verzí souborů, které vznikly během vývoje a nyní již jsou nepotřebné a jen zabírají místo. Oproti standardní funkci Vaultu je možné spustit čištění souborů nad složkou, resp. mimo nastavení životního cyklu, a také zvolit možnost „Dočistit na Historii“.

Konfigurace

Konfiguraci Purge Files spustíte ve Vaultu z menu „Nástroje > CS Vault Tools...> Purge Files – konfigurace...

Vault Tools - Purge Files

V první části nastavíte, zda se má čištění historie souborů provádět také na soubory řízené životním cyklem, a to jakým způsobem – jaká kritéria pro čištění historie budou.

Volba „Dočistit nad Historií“ – po prvním kroku čištění čistit ještě nad všemi verzemi. Seznam přípon určuje, v jakém pořadí se budou soubory čistit.

Použití

Vyberte složku, resp. složky pro čištění a klikněte na ni pravým tlačítkem. Z menu vyberte „CS Vault Tools > Vyčistit složku...“.

Vault Tools - Purge - použití

V okně pro čištění souborů pak klikněte na tlačítko „Čistit“. Pokud je nutné nastavit čištění jinak oproti konfiguraci, tak podmínky pro čištění upravíte pod tlačítkem „Nastavení“ (toto nastavení je jen lokální a nepromítá se do centrální konfigurace).

Celý proces čištění souborů se loguje do cesty: „C:\Users\Public\Documents\CADStudio\CadStudio_PurgeFiles\“.
Skrýt příkazy Vaultu

Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“ slouží pro možnost jednoduše skrýt příkazy, které se nemají ve Vault klientu zobrazovat, např. z důvodu jednotného pracovního workflow nebo bezpečnosti.

Vault Tools - Hide
Pravidla

Modul „Pravidla“ přináší do Vault Tools možnost definice restrikcí, které napomáhají jednotnosti pracovního workflow.

Vault Tools - Rules

Jednotlivé restrikce se aktivují při změně stavu dokumentu, položky nebo změnového příkazu a „pohlídají“ uživatele, aby dokumentace, která se schvaluje, byla po formální stránce korektní a bylo ji možné např. odeslat do informačního systému.

Instalace

Pro instalaci Vault Tools spusťte z distribučního balíčku soubor (v odpovídající verzi CZ nebo EN):

 • pro 64bitové operační systémy: „CADStudioVaultToolsSetup_x64.msi“ resp. „CS_VaultTools_CZ_XX.X.0.0.msi“
 • pro 32bitové operační systémy: „CADStudioVaultToolsSetup_x86.msi“

V případě, že instalace proběhla v pořádku, ale ve Vault klientu se nezobrazují jednotlivé položky aplikace Vault Tools (nebo se nezobrazují korektně), smažte soubor „Menus.xml“ z cesty viz níže odpovídající verzi Vault klienta.

 • 2013 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2013\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Collaboration 2013\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2013\Objects
 • 2014 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2014\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2014\Objects
 • 2015 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2015\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2015\Objects
 • 2016 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2016\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2016\Objects
 • 2017 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2017\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2017\Objects
 • 2018 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2018\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2018\Objects
 • 2019 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2019\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2019\Objects

Odinstalaci je možné provést standardními nástroji Windows nebo opětovným spuštěním instalačního balíčku a volbou „Odinstalovat“.


Další rozšíření

Funkce Vault Tools jsou průběžně doplňovány. Zašlete nám prosím vaše návrhy dalších funkcí pro zefektivnění vaší práce ve Vaultu.


Verze

 • V24.0.1.8-2019 (4/2019)
  • Sdílení statických restrikcí i z jiného doplňku CADstudia.
  • Načítání a ukládání centrální konfigurace Vault Toolsů.
  • Přidání restrikce pro kontrolu životních cyklů souborů asociovaných na položkách.
  • Restrikce: Kontrola množství na řádku BOM.
  • Spuštění moduu 'Easy Changer' pro více souborů a další opravy
 • V24.0.1-2019 (9/2018)
  • Jednotná konfigurace pro celé CS Vault Tools.
  • Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“.
  • Nový modul „Pravidla“.
  • Přepracování modulů „Najít osamocené soubory“, „Vytvoř projekt“
  • Odstraněna funkce „Vault Publisher LT“.
  • Viz přehled novinek (PDF).
 • V23.1-2018 (6/2017)
  • Nový modul "Purge Files" pro čištění starých verzí.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2018.
 • V22.1-2017 (5-10/2016)
  • Nový licenční mechanismus.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2017.
 • V1.2.7 (7/2015)
  • Funkce Rezervace čísel.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2016.
 • V1.2.6 (2/2015)
  • Funkce Kopírovat do pracovní složky.
  • Přepracovaný a rozšířený Project Creator.
  • Oprava FindOrphaned.
  • Anglická verze.
 • V1.2 (5/2014)
  • Podpora pro Autodesk Vault 2015.
  • Přepracovaný a rozšířený Easy Changer.
 • V1.1 (11/2013)
  • Project Creator: cesty pro šablony a cesty pro umístění nové hirearchie složek nemohou být stejné.
  • Vault Publisher: oprava stahování souborů pro publikování Inventor PDF - občas docházelo ke stažení neaktuální verze; oprava publikování dokumentů Excelu (na některých typech excelovských dokumentů se vytvořila jen první stránka)
 • V1.01 (9/2013)
  • Rozšířené funkce ProjectCreator, sjednocení ovládání a konfigurace modulů VaultTools
 • V1.0 (8/2013)
  • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Cena

Zákazníci firmy CAD Studio získávají aplikaci CAD Studio Vault Tools ZDARMA jako bezplatný bonus ke komerčním verzím Autodesk Vault CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Vault Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Vault Maintenance nebo Subscription.

Cenové informace - KOUPITŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Vault-Tools
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2019 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí