CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Canalis Urbano Canalis

Potrubní nadstavba pro AutoCAD a Civil 3D - kompletní řešení pro správu a projektování trubních sítí - kanalizaceKanalizační a odpadní sítě pro AutoCAD a Civil 3D

Co je Urbano Canalis?

Civil StudioARS Canalis (aktuální verze: 8) je nadstavbová aplikace pro AutoCAD, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D. Komplexně řeší správu a projektování vnějších trubních sítí, zejména kanalizace, odpadní a dešťové vody. Nabízí i obousměrný přenos trubních sítí s aplikací AutoCAD Civil 3D.

Aplikace Canalis Basic a Canalis System pracuje nad produkty firmy Autodesk a vyvíjí ji více než 10 let chorvatská společnost Studio ARS.

kanalizační sítě

Canalis - Základní funkce

 • Projektování a dokumentace venkovní kanalizace (splašky, kanalizační roury, sběrače, odpadní voda, dešťová kanalizace)
 • Návrh trubní sítě v situaci - buď interaktivně podle existujícího zákresu nebo z externích datových souborů – textové a databáze
 • Výškové řešení z DMT (povrch z Civil 3D nebo vlastní), z entit AutoCADu nebo z vnějších zdrojů (volitelný modul) – textové soubory, databáze
 • Odvození profilu ze situace, oboustranná vazba mezi profilem a situací
 • Návrh nivelety, katalog potrubí i šachtic, popisky, výkazové tabulky, schémata šachtic
 • Definice tvaru příkopu, příčné řezy, kubatury; podsyp, obsyp, svrchní vrstvy
 • Hydraulické výpočty – srážková, odpadní, bodové zdroje

Canalis - postup
Postup práce v Canalis - klepněte pro zobrazení PDF

Canalis - Situace

Canalis - síť
Kanalizační síť - situace, topologie
 • Sítě:
  Jeden výkres může obsahovat i několik sítí. Kromě podporovaných typů sítě – kanalizace, vodovod - je možné zadat pro kontrolu křížení a zobrazování v situaci a profilech i další sítě – plyn, elektro, telekomunikace. Každá síť má svůj styl zobrazování (linie, uzly, apod.).
 • Definice sítí:
  Vedle interaktivního zadání uzlů a úseků sítě lze geometrii i parametry sítě (výška terénu, nivelety, poklopu, hloubka jímky, apod.) zadat mnoha dalšími způsoby:
  • Z entit AutoCADu – křivky, úsečky, bloky s parametry
  • Z textového souboru – jméno_uzlu, x, y, z plus popis větví jako seznam uzlů
  • Z databáze (např. MS Access) – položkám uživatelské databáze připojí položky vnitřní datové struktury (toto propojení může fungovat oboustranně)
 • Úpravy:
  Všechny parametry sítí jsou přístupné pro editaci, a to jak jednotlivě ručním zadáváním, tak podle vybraných parametrů – přečíslování uzlů ve větvi, úprava výšky podle zadaného povrchu nebo jiných typů výškopisných dat.
 • Výšky terénu:
  Výšky terénu v uzlech i mimo ně lze zadat např.:
  • Z DMT – Canalis umí vytvořit vlastní digitální model terénu z entit AutoCADu i z textového zadání výškopisu (volitelný modul). Kromě toho pracuje i s povrchy AutoCADu Civil 3D i dalšími (QuickSurf, LDD)
  • Z bodů – v typickém případě zaměření úzkého pásu kolem vedené trasy umí převzít výšku z blízkých 3D AutoCAD bodů bez nutnosti vytváření plochy povrchu
  • Z atributů bloků nebo z výšek zadaných jako 2D texty
  • Z textových souborů nebo databáze
 • Data topologie:
  Topologie – uzly, úseky, větve, řady, sítě může vedle výškopisu obsahovat i údaje o potrubí a šachtách. K dispozici jsou katalogy potrubí i šachet, které je možné uživatelsky upravovat.
 • Popisky:
  Popisky se vytvářejí automaticky podle údajů v topologii. V situaci lze popisovat údaje: průměr, délka a spád potrubí, výška, staničení, hydraulické veličiny, směr toku a další. Styl popisku je uživatelsky definovaný. Popisují se zvlášť uzly, úseky a další části topologie.
 • Výpisy:
  Všechny údaje Canalisu je možné umístit buď do výkazových tabulek ve výkresu nebo je exportovat např. do tabulek Excelu.


Canalis - Profily

Canalis - profil
Kanalizace - charakteristika příkopu
 • Kreslení profilů:
  Výška terénu je odvozena ze situace, ale je možné ji zadávat i ručně. Měřítka délek i výšek jsou nezávislá (převýšení). Volitelný je i směr kreslení profilu.
 • Kreslení nivelety:
  • Z uzlu do uzlu – podle spádu, hloubky, výšky
  • V konstantní hloubce pod zvoleným terénem
  • Podle údajů ze situace nebo databáze
  • Vazba nivelety na tvar potrubí je volitelná: na osu, vnitřní i vnější dno nebo vršek
 • Úpravy nivelety:
  Niveletu je možné dodatečně upravovat stejnými způsoby jako při návrhu. Šachty lze vkládat běžné i spádové.
 • Prověření správnosti topologie:
  Canalis kontroluje negativní spády, pozitivní spádové šachty, uzly s více výstupy, větve bez napojení.
 • Tabulky – datové pásy:
  Tabulka profilu je uživatelsky definovaná a je možné do ní přidat všechny údaje obsažené ve výkresu – výšky, spády, staničení, jména uzlů i šachet, hydraulická data.
 • Příčné řezy:
  • Vycházejí z definice tvaru příkopu
  • Definice příkopu může obsahovat pískový podsyp i betonové lože, obsyp a zadání svrchních vrstev (asfalt, humus)
  • Tvar může být jednoduchý lichoběžníkový i složený, součástí zadání tvaru je volitelně i bednění
  • Příčný řez je automaticky kótován
 • Výpočet výkopu:
  Podle zadání tvaru příkopu a výšky odečtené z profilu je proveden detailní výpočet výkopu podle jednotlivých položek (podsyp, obsyp, svrchní vrstvy) i celkově.
 • Aktualizace profilu:
  Profil je propojen se situací a při změnách je možné jej aktualizovat – změna vedení trasy, změny v zadání výšky terénu i nivelety, jména uzlů i šachet. Propojení funguje i opačným směrem – z profilu do situace.
 • Změna srovnávací roviny a dělení profilu:
  V případě dlouhých profilů nebo profilů s velkým převýšením lze do profilu vkládat změny srovnávací rovny nebo profil rozdělit na více úseků.


Canalis - Hydraulické výpočty a dimenzování

Canalis - výpočty
Kanalizace - hydraulický kalkulátor
 • Výpočet srážkového průtoku:
  Canalis definuje povodí. Výpočet probíhá buď metodou podle ITP diagramu, metodou TRRL (retenční metoda), podle Reinholda nebo nastavením konstantní intenzity srážek.
 • Výpočet odpadního průtoku z domácností a doplňkových průtoků:
  Je možné zadat procentní výpočet nebo výpočet podle velikosti spádové oblasti. Lze doplnit vnější průtoky, doplnit srážkový průtok a bodové nebo uživatelsky zadané zdroje.
 • Dimenzování:
  Ze zadaných spádů a průtoku program vypočte průměr potrubí nebo naopak z průměru a průtoku určí nutný spád. Výpočty lze provádět interaktivně nebo automaticky z omezení výšky/procenta plnění nebo minimální rychlosti toku.


Canalis - Data, křížení sítí

 • Externí databáze:
  • Canalis spravuje uvnitř výkresu databázi údajů o projektované nebo dokumentované síti a o jejích prvcích – souřadnice a výšky uzlů, jejich propojení do úseků, větví, řadů, průběh nivelet, průměry, spády, materiál, výrobce potrubí, průměry, provedení, výšku poklopu, hloubku jímky u šachet a řadu dalších údajů.
  • Modul umožňuje vazbu na libovolnou databázi Windows (Access, Oracle, SQL Server, ...). Tyto databáze je možné propojit s vnitřními daty Canalisu a provádět obousměrný přenos údajů (volitelný modul).
  • Podle dat v databázi je možné přímo vykreslit projekt.
  • Podobným způsobem je možné připojit databázi výkresu k jeho prvkům – typicky blokům s atributy, které znázorňují např. uzly nebo šachty.
  • Existují i způsoby načtení nebo exportu dat z/do jednoduchých textových souborů.
 • Externí dokumenty:
  S prvky Canalisu je možné propojit externí dokumenty – fotografie, popisy, tabulky, dokumentaci šachet, videa apod. (volitelný modul)
 • Kolize:
  V místech průsečíků zjišťuje program kolize a vkládá informace o kolizích do výkresu. Do podélných profilů je možné zobrazit křížení dalších sítí.

Canalis - výkres kanalizační sítě


Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Canalis
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí